Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iskolánk bemutatása

Intézményünkről:

article preview

gyak.logo.jpg

Intézményünkről:

 

Iskolánk a város nyugati részén, társasházakkal körülvéve, a Béke-Füredi lakótelepen (a Béke u. 75. szám alatt) működik.

 

Az épület négy szárnyát és a négy szintet körfolyosórendszer kapcsolja össze. A szárnyak között nyert elhelyezést a könyvtár, a tornaterem és az ebédlő. Az iskola épületét belső udvarok és sportpályák övezik.Az épület akadálymentesített, lifttel ellátott, rámpák is segítik az iskolába bejutást.

A gyakorlóiskola 1952-től a Pedagógiai Főiskolai Kar A épületében, 1971-től pedig a B épületében működött csak alsó tagozatos osztályokkal.

1975-től a felső tagozat is helyet kapott az intézményben.

A jelenlegi épület átadására 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben került sor.

jelenleg a 40 éves évfordulóra készül iskolánk.

 

Akkor 16 alsó és 8 felső tagozatos osztályban kezdődött meg a tanítás.

1994-ben indítottuk meg a nyolcosztályos, 2002-ben pedig a négyosztályos gimnáziumi képzést.

 

Az épület 1996-ban vált 4 szintessé a korábban tervezett emeletráépítéssel.

 

Ezáltal megteremtődtek az általános iskolai és a gimnáziumi nevelő-oktatómunka, valamint a tanító- és tanárjelöltek gyakorlati képzésének optimális tárgyi feltételei.

 

A több mint 4000 m2 alapterületű épületben, 49 tanteremből 30 osztályterem 15 szaktanterem, 1 előadó, 3 hallgatói elemző. A két udvarrész közé ékelődnek a szabadtéri  kosár- és röplabdapályák, valamint a futópálya és az ugrógödrök.

Az iskola beiskolázási körzete nem behatárolt.

A város egész területéről, szűkebb és tágabb vonzáskörzetéből jelentkeznek tanítványaink.

Jó szakmai-emberi kapcsolatunk van a város és város környéki közoktatási intézményeivel, rendszeresen részt veszünk -meghívásukra- szülői értekezleteken, az iskolásoknak és óvodásoknak közös programokat szervezünk. Hagyománnyá vált, hogy tantestületünk a leendő tanítványoknak és szüleiknek lehetőséget nyújt az intézmény életébe való betekintésre.

A Kaposvári Csokonai Mihály Általános Iskola és Gimnázium sajátos nevelési-oktatási és képzési feladatokat lát el.

A szakmailag jól felkészült tanítók, tanárok illetve szakvezetők a 6-18 éves korosztályt nevelik, oktatják és felkészítik a jövő tanítóit  hivatásukra  .

Színteret ad az iskola a helyi és országos versenytanítások, módszertani börzék lebonyolításának.
 

Iskolánk nevelési és oktatási céljait az 2003-ban elfogadott és életbe lépett Pedagógiai Programban és az ennek részét képező helyi tantervekben fogalmaztuk meg.

Különös hangsúlyt kapott a Pedagógiai Programban az anyanyelv, a matematika, az idegen nyelvek és a számítástechnika oktatása, a testnevelés, az egészséges életmódra nevelés.

 

2005-től közoktatási típusú sportiskolák módszertani központja vagyunk, melyet pályázat útján nyertünk el.

 

A tanórai és tanórán kívüli tevékenységek széles skálájával gondoskodunk arról, hogy programjainkban megfogalmazott alapértékek birtokában tanítványaink kiegyensúlyozott, sokoldalú, korszerű ismeretekkel rendelkező, azokat megújítani képes személyiségekké váljanak.

 

Az élő idegen nyelvek (angol, német, francia) oktatását 1. osztályban kezdjük.  Középfokú állami nyelvvizsgával és C típusú alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik sok tanítványunk.

 

Matematikából a tananyag sikeres elsajátításán túl jelentős megyei és országos eredményekkel is büszkélkedhetnek tanítványaink az alapműveleti, Zrínyi, Varga Tamás és a legkülönfélébb országos levelező feladatmegoldó versenyeken.

 

Az informatika oktatása több mint 10 éve kezdődött el. Az 1989/90-es tanévtől az informatika kötelező tantárgy lett. Iskolánk két korszerűen felszerelt számítástechnikai szaktanteremmel, Internet-kapcsolattal, saját WEB-oldallal rendelkezik.

 

A technika, a családi és háztartási ismeretek tanulásának feltételrendszerét az elvárásoknak megfelelően biztosítottuk. A tantárgy tanításának eredményességét a különböző megyei és országos versenyeken elért kimagasló helyezések is bizonyítják.

 

Az érettségizett tanulóink nagy százalékban tettek emelt szintű érettségi vizsgát, és 85-90 %-uk az első helyen megjelölt felsőfokú intézménybe nyert felvételt.

 

Nagy gondot fordítunk a művészeti nevelésre is. Az 1998-ban kialakított rajzelőadó felszereltsége minden igényt kielégít, az oktatás színvonala magas. Tanítványaink képzőművészeti pályázatokon való eredményes részvétele figyelemre méltó. A művészeti nevelést kiegészíti népzenei oktatás is.

 

 

A 2002/2003-as tanévtől a Mikrokozmosz Művészeti Iskola iskolánk tanulói számára tánc- és mozgásművészeti csoportokat működtet.

A testnevelés és a sport kulcsfontosságú az egészséges életmódra nevelésben. A szabadtéri létesítmények mellett a 660 m2-es tornaterem, a kis tornaterem, fedett műfüves pálya, a két korszerűen felújított 6x12 m-es tanmedence a városban egyedülálló lehetőségeket biztosít a testnevelésben és a rendszeres úszásoktatásban.

Tanulóink tornatermi és uszodai gyógytestnevelés foglalkozásokon vehetnek részt.

Alsó tagozaton  minden évfolyamon  működnek sportági osztályok.

 

Az Iskolai Sportkör eredményesen szervezi a tanulók sportéletét, házibajnokságait és versenysportját.

 

Turisztikai szakosztályunk -a legfiatalabbak és a családok bevonásával- arany, ezüst és bronzjelvényes versenyzőket, természetet szerető és védő gyerekeket nevel.

 

Iskolánkban az alsós tanulókból, a felső- és gimnáziumi tagozatosokból szerveződtek napközis csoportok.

A napközis tevékenység kiegészíti, bővíti a tanítási órákon végzett nevelő munkát, lehetőséget biztosítva az egészséges életmód szokásainak és az önálló tanulás képességének korszerű alakítására, gyakorlására. A szabadidő hasznos eltöltésének megtanulására is módja van a szervezett foglalkozások keretében.

 

A iskolánk könyvtára 26000 kötettel, számtalan folyóirattal, napilappal, lemezekkel, kazettákkal, számítógéppel áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére.

A könyvtárosok a kölcsönzési feladatok ellátásán kívül évente 60-70 könyvtári órát is tartanak.

A Nemzeti Tankönyvkiadó referencia-iskolájaként a könyvtár bemutatja, népszerűsíti a megjelenő új tankönyveket.

A Diákönkormányzat a tanulók érdekképviseleti szerve, a közoktatási törvény által meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel.

Önálló, szabályzat alapján két segítő tanár irányításával működik. Tevékeny szervezője és résztvevője a diáknapnak, különböző iskolai rendezvényeknek.

Iskolánk Szülői Munkaközössége elsőrendű feladatának tekinti a tanulók érdekképviseletét, az oktató-nevelőmunkát segítő vállalások koordinálását, a rendezvények támogatását.

Az Iskolaszék munkája az iskola működésének támogatására és képviseletére irányul. Ezen túl segíti a szülői és tanulói elvárások megvalósítását.

Az iskolaszék elérhetőségét az oldal végén találja.

 

A "Gyermekeink Jövőjéért" alapítványunk pénzeszközét -a kuratórium döntése alapján- közösségi és tanulmányi célokra használja fel.

 

Szakmailag jól felkészült nevelőtestületünk a családdal, óvodákkal, társintézményekkel, a főiskolai kar oktatóival és hallgatóival való tartalmas együttműködéssel törekszik megfelelni korunk kihívásainak, társadalmi elvárásoknak, hogy betölthessük tanítványaink életében, a kisebb és nagyobb közösségekben a jogosan elvárt esélyadó szerepet.

 

Az intézmény hivatalos elnevezése:

Kaposvári  Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Címünk:

7400, Kaposvár, Béke u. 75.

Levélcímünk:

7400, Kaposvár, Pf. 30.

 

A mappában található képek előnézete Osztályképek


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.